Javni natječaj

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst , 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni glasnik“ – službeno glasilo općine Dugi Rat broj: 2/17) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat

Naručitelj: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, OIB: 70748151333.

Predmet: obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat na temelju pisanog ugovora u trajanju od jedne (1) godine.

Rok za dostavu ponuda: najkasnije do 05. travnja 2017. godine do 12:00 sati na protokol Općine bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja – Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom: „Ne otvaraj“.

Natječajna dokumentacija: popis dokumentacije kao i cjeloviti tekst natječaja objavljen je na web stranici Općine Dugi Rat – www.dugirat.hr.

Ostale obavijesti:

  • Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja dana
    05.travnja 2017. u 12:15 sati u prostorijama Općinske vijećnice, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat.
  • Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.
  • Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.

Općinski načelnik

PRILOG:
Javni natječaj – cjeloviti tekst natječaja
Natječajna dokumentacija
Troškovnik

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.