Interni akti

  • Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj br. 18/18) .docx
  • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj br. 18/18) .docx
  • Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj br. 18/18) .docx