Djelokrug rada

Djelokrug rada

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće:

 1. donosi Statut Općine,
 2. donosi opće i druge akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
 4. donosi programe javnih potreba,
 5. donosi poslovnik Općinskog vijeća,
 6. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 7. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
 8. uređuje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine,
 9. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanju u skladu sa zakonom,
 10. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 11. odlučuje o davanju koncesija,
 12. određuje predstavnika Općine u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina ima udjel, odnosno dionice,
 13. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjel, odnosno dionice ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
 14. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 15. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status