Djelokrug rada

Djelokrug rada

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće:

 1. donosi Statut Općine,
 2. donosi opće i druge akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
 4. donosi programe javnih potreba,
 5. donosi poslovnik Općinskog vijeća,
 6. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 7. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
 8. uređuje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine,
 9. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanju u skladu sa zakonom,
 10. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 11. odlučuje o davanju koncesija,
 12. određuje predstavnika Općine u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina ima udjel, odnosno dionice,
 13. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjel, odnosno dionice ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
 14. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 15. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.