izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

Strategija razvoja Općine
Općina Dugi Rat | Prosinac 2016.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na svojoj 51. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE DUGI RAT DO 2020. GODINE

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja Općine Dugi Rat do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

Članak 2.

Strategija se sastoji od: analize trenutnog stanja, SWOT analize, vizije i strateških ciljeva, prioriteta i mjera, usklađenosti sa strateškim dokumentima više razine te provedbe Strategije.
Tekst Strategije čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Tekst Odluke o usvajanju Strategije objaviti će se u „Službenom glasniku“ - službenom glasilu Općine Dugi Rat i na web stranici Općine Dugi Rat, a tekst Strategije na web stranici Općine Dugi Rat.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku“ - službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/29
URBROJ: 2155/02-01-16-1
Dugi Rat, 20. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Drago Klarić, mag.ing.aedif.

Prezentaciju Strategije razvoja Općine Dugi Rat možete pregledati OVDJE.