izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

Uredovno vrijeme OIP-a
Općina Dugi Rat | Travanj 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko izborno povjerenstvo

Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat će tijekom subote 22.04.2017.g. i nedjelje 23.04.2017.g., organizirati dežurstvo u sjedištu izbornog povjerenstva, zgradi Općine Dugi Rat i to u vremenu od 10.00 do 13.00 sati, kako bi se omogučila ovjera očitovanja.

Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Dugi Rat

IV. izmjene i dopune PPUO Dugi Rat
Općina Dugi Rat | Travanj 2017.

Izvješće o javnoj raspravi možete preuzeti ovdje.

Uredovno vrijeme OIP-a
Općina Dugi Rat | Travanj 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko izborno povjerenstvo

Obavijest o uredovnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat

Općinsko izborno povijerenstvo Općine Dugi Rat sa sjedištem u zgradi Općine na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat, obaviještava da će kandidacijske liste za članove predstavničkih tijela jedinica lokalnei područne (regionalne) samouprave i kandidate za izbor načelnika i zamjenika načelnika na predstojećim lokalnim izborima, zaprimati svakim radnim danom počevši od 21.travnja 2017.g., u vremenu od 17.00 do 20.00 sati u prostorijama zgrade Općine Dugi Rat.
Navedeni prijedlozi kandidacijskih lista za članove predstavničkih tijela jedinica lokalnei područne (regionalne) samouprave i kandidate za izbor načelnika i zamjenika načelnika, izborno povijerenstvo Općine Dugi Rat, zaprimati će zaključno sa 4. svibnja 2017.g., do 24.00 sata.
Postupak kandidiranja na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za načelnike te njihove zamjenike, obavljat će se isključivo na obrascima propisanim Obveznim uputama Državnog izbornog povjerenstva.

Kontakt telefoni OIP-Dugi Rat:
098 955 1530
095 903 0028
098 445 008
099 599 5490
098 906 8560

Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Dugi Rat

Poziv na pisano testiranje
Općina Dugi Rat | Travanj 2017.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje UPRAVITELJA VLASTITOG POGONA Općine Dugi Rat - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. STIPE MARAS

a isto će se održati dana 18. travnja 2017. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Na testiranje je potrebno donijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni istog dana na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.
Usmeni intervju, ovisno o rezultatima pisanog testiranja, provesti će se također istog dana s početkom u 12,30 sati.

KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 2155/02-04-17-6
Dugi Rat, 12. travnja 2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Poziv na javni uvid
Općina Dugi Rat | Travanj 2017.

Općina Dugi Rat
Poljička cesta 133, 21 315 Dugi Rat
OIB: 70748151333

Predmet: POZIV NA JAVNI UVID u parcelacijski elaborat (A i B nacrt) za regulaciju lijevog pritoka bujice Soline i uređenje prometnice na dijelu kat.čest. 8849 i 8841/1 k.o. Jesenice, temeljem lokacijske dozvole

Poštovani, pozivamo sve zainteresirane nositelje prava na javni uvid o izradi parcelacijskog elaborata za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja te geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, a sve temeljem lokacijske dozvole za regulaciju lijevog pritoka bujice Soline i uređenje prometnice na dijelu kat.čest. 8849 i 8841/1 k.o. Jesenice:

Klasa: UP/l-350-05/16-01/000009
Urbroj: 2181/1-11-04/03-16-0008
Omiš, 30.11.2016.g.

Parcelacijski elaborat je izrađen za naručitelja Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21 315 Dugi Rat, OIB: 70748151333, od strane Davor Viro Ured ovlaštenog inženjera geodezije, Kmanski prilaz VII 18, 21 000 Split, OIB: 22632421662, pod brojem predmeta 293/2016 i 293/2016 - B.

Pozivamo na predočenje elaborata od strane ovog geodetskog Ureda sve upisane posjednike, vlasnike i stvarne nositelje prava na k.č.z. 8630/2, 8561/3, 8841/3, 8372, 8367, 8561/2, 8561/2, 8369, 8560, 8559/2, 8375, 8559/1, 8555/1, 8555/4, 8550, 8551, 8376, 8513, 8377 k.o. Jesenice, dana 11.04.2017. g. (utorak), u prostorije Općine Dugi Rat, od 10-11 sati.

U Splitu, 03.04.2017.g.

Prilozi:
Lokacijska dozvola
Kopija katastarskog plana - A
Kopija katastarskog plana - B

Javni poziv za javne radove
Općina Dugi Rat | Travanj 2017.

Na temelju utvrđenog i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured u Splitu odobrenog Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu, KLASA:022-05/17-01/56, URBROJ:2155/02-02/1-17-01 od 20. ožujka 2017. godine, a u sklopu Mjera za poticanje zapošljavanja, općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima (društveno koristan rad) na području Općine Dugi Rat

Broj izvršitelja: 10 radnika
Trajanje javnih radova: šest (6) mjeseci
Naziv programa: zaštita i očuvanje okoliša (ekologija); zaštita spomenika kulture

Opis poslova: radovi ručnog uklanjanja otpada iz okoliša; ručno sakupljanje otpada sa trgova, ostalih nerazvrstanih cesta, parkirnih površina i uređenih šetnica. Zatim, čišćenje seoskih pješačkih putova od korova u etno-eko selima Jesenice, Zeljoviće, Krug i Duće; radovi na čišćenju, uređenju i bojanju info panoa i putokaza na tematskim stazama; popravak oštećenih panoa, putokaza i stupova na tematskim stazama; popravak i bojanje klupa i stolova na odmorištima na tematskim stazama Općine Dugi Rat; uređenje i popravak suhozida na pješačkim stazama; markiranje pješačkih staza; uređenje prostora oko spilje Turska peć kao prve pronađene ostave novca splitskog područja; prokrčivanje zapuštenih pješačkih putova i staza na području starih sela; uređenje i održavanje prostora oko crkvice sv. Maksima na brdu Perun iznad sela Krug; uređenje i održavanje prostora oko dvostruke crkvice sv. Stjepana i sv. Antuna Opata smještene u prostoru pretpostavljenog ranokršćanskog kompleksa do sada nedovoljno istraženog.

Cjelokupni tekst javnog poziva pročitajte ovdje.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
Općina Dugi Rat | Travanj 2017.

Na temelju članka 4. stavak 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 2/2017), općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora usmenim nadmetanjem (licitacijom)

• poslovni prostor u Dugom Ratu, Jadranska 16, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane), ukupne površine 238,66m2 (od čega 120,60m2 zatvorenog prostora, 24,10m2 podruma te 93,96m2 terase).
• trajanje zakupa: 5 godina.
• početni iznos mjesečne zakupnine: 5.750,40 kn.

Rok za podnošenje prijava za sudjelovanje: 25. travnja 2017. godine do 12 sati.
Cjelovit tekst javnog natječaja objavljuje se na web stranici Općine i na oglasnoj ploči u zgradi općinske uprave, Poljička cesta 133, Dugi Rat.

Cjeloviti tekst natječaja pročitajte ovdje.

Poziv
Općina Dugi Rat | Ožujak 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/17-01/54
URBROJ: 2155/02-02/1-17-01
Dugi Rat, 21. ožujka 2017.

Općina Dugi Rat, općinski načelnik Jerko Roglić, dipl. ing. objavljuje

POZIV
za podnošenje prijava za organizaciju „DUGORATSKOG LJETA 2017. GODINE“

I

U Proračunu Općine Dugi Rat i Financijskom planu Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2017. godinu predviđena su sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta.

II

Pravo na podnošenje prijava na ovaj poziv imaju udruge registrirane za organizaciju kulturnih manifestacija, kao i udruge registrirane za djelatnosti koje omogućavaju organizaciju priredbi iz programa „16. Dugoratskog ljeta“.

Iznimka od navedenog je da mogućnost podnošenja prijave za organizaciju manifestacije pod točkom III/3.) imaju i pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

III

Prijave po ovom pozivu sadržavaju ponude za organizaciju programa „Dugoratskog ljeta“ u cjelini ili za pojedine priredbe.

Tradicionalne priredbe za koje treba dostaviti ponudu u cjelovitom programu, djelomičnom programu ili u ponudi za organizaciju pojedinačne priredbe su:
1.) “13. Festival poljičkog soparnika“ (vrijeme održavanja 29. srpnja, subota)
2.) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (vrijeme održavanja 04. kolovoza, petak)
3.) Dječji festival „Glas Poljica“ (vrijeme održavanja 26. kolovoza, subota)

IV

U slučaju dostavljanja ponude za pojedinu priredbu prihvatiti će se najviše dva programa po udruzi.

V

Podnositelji prijava dostavljaju svoje programe putem pošte na adresu:
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK
21315 DUGI RAT, Poljička cesta 133

ili neposredno na protokol Općine Dugi Rat.

Uz obvezni detaljno razrađeni program, predlagatelji trebaju dostaviti financijski plan ili specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa, dijela programa ili pojedinačne priredbe.

Općina Dugi Rat može zatražiti da podnositelj prijave predstavnicima Općine osobno prezentira i pojasni planirani tijek manifestacije za koju je podnio prijavu, prije nego Općina donese Odluku o prihvaćanju prijave.

Prijave se dostavljaju zaključno sa danom 28. travnja 2017. godine.

Ovaj poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

Javni natječaj
Općina Dugi Rat | Ožujak 2017.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst , 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnoj djelatnosti koja se može obavljati na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni glasnik“ – službeno glasilo općine Dugi Rat broj: 2/17) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat

Naručitelj: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, OIB: 70748151333.
Predmet: obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat na temelju pisanog ugovora u trajanju od jedne (1) godine.
Rok za dostavu ponuda: najkasnije do 05. travnja 2017. godine do 12:00 sati na protokol Općine bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja - Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom: „Ne otvaraj“.
Natječajna dokumentacija: popis dokumentacije kao i cjeloviti tekst natječaja objavljen je na web stranici Općine Dugi Rat – www.dugirat.hr
Ostale obavijesti:
- Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja dana
05.travnja 2017. u 12:15 sati u prostorijama Općinske vijećnice, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat.
- Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.
- Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.

Općinski načelnik

PRILOG:
Javni natječaj – cjeloviti tekst natječaja
Natječajna dokumentacija
Troškovnik

Odluka
Općina Dugi Rat | Ožujak 2017.

Odluku o odabiru ponuditelja po nagradnom natječaju za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj
Općina Dugi Rat | Ožujak 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-02/17-01/1
URBROJ: 2155/02-02/1-17-1
Dugi Rat, 02. ožujka 2017.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist građevinskog smjera,
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom,
- položen državni stručni ispit,
- znanje rada na računalu,
- vozačka dozvola B kategorije.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteno u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu građevinske struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).

Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani.
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) - kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za upravitelja/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

Obavijest i upute kandidatima možete preuzeti ovdje.

Nastavak radova na kolektoru Duće
VODOVOD d.o.o. | Ožujak 2017.

VODOVOD d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš
OIB: 77317840351

OBAVIJEST

mještanima na području Duća da će u tijeku radova na izgradnji kolektora u ulici Vavlje II i III koji počnju 06.03.2017. (ponedjeljak) biti onemogućeno prometovanje vozilima.

U tijeku izvođenja radova parkirna površina predviđena je (u dogovoru s vlasnicima zemljišta) s južne strane magistrale, preko puta restorana "Dalmacija".

Molimo građane za razumijevanje.

Nacrt plana gospodarenja otpadom
Općina Dugi Rat | Ožujak 2017.

Općina Dugi Rat objavljuje

nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
za razdoblje 2017.- 2022. godine

na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid traje 30 dana odnosno zaključno do 01.4.2017. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati na e-mail: silvija.radic@dugirat.hr ili u zatvorenoj omotnici dostavljenoj na adresu: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, sa naznakom „MPP na Plan gospodarenja otpadom 2017.-2022.", najkasnije do završetka javnog uvida odnosno do 1.4.2017. godine.

Nacrt plana gospodarenja otpadom možete preuzeti OVDJE.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Općina Dugi Rat | Veljača 2017.

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Srećko Zelić
- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Boris Budimir
- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Milan Troglić
- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Ivan Roso
- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Marija Vojnović Mekinić

Oglasi javne rasprave
Općina Dugi Rat | Veljača 2017.

Na temelju čl. 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i čl. 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) općinski načelnik dana 06.02.2017. donosi

ODLUKU

o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat na javnu raspravu

Članak 1.

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Članak 2.

Javnu raspravu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš koordinira i provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

Članak 3.

U svrhu provedbe javne rasprave Jedinstveni upravni odjel će objaviti Informaciju o javnoj raspravi u Općini Dugi Rat i to najkasnije 8 (osam) dana prije početka javne rasprave. Informacija će sadržavati:
• Datum početka i datum završetka javne rasprave,
• Mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida,
• Mjesto i vrijeme održavanja javnog izlaganja,
• Tijelo kojem će se i rok u kojem će, javnost moći dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmet javne rasprave.

Članak 4.

Javna rasprava Studije Strateške procjene utjecaja na okoliš započeti će dana 27.02.2017. i trajati će do 28.03.2017.
Ne-tehnički sažetak Studije strateške procjene utjecaja na okoliš biti će sa danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama www.dugirat.hr.

Članak 5.

Javi uvid u Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš može se obaviti od 27.02.2017. do 28.03.2017. radnim danom od 09,00 do 15,00 sati na sljedećem mjestu: u prostorima Općine Dugi Rat.

Članak 6.

Javno izlaganje o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš održati će se 01.03.2017. u 12:00 sati u Kino dvorani Dugi Rat.
Na javnom izlaganju osigurati će se nazočnost i sudjelovanje predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, izrađivača IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat i ovlaštenika.

Članak 7.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:
- Upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
- Davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- Dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, Dugi Rat te na e-mail adresu: opcina@dugirat.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

Članak 8.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.
Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

KLASA:022-05/16-01/312
URBROJ:2155/02-02/1-17-2
Dugi Rat, 06.02.2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Studiju strateške procjene možete pogledati ovdje.
Studiju strateške procjene [Netehnicki sazetak] možete pogledati ovdje.

Oglasi javne rasprave
Općina Dugi Rat | Veljača 2017.

Klasa: 350-02/16-01/09
Urbroj: 2155/02-02/1-17-3
Dugi Rat, 07.02.2017.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o:

IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 22.02.2017. do 01.03.2017.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Kino dvorani u Dugom Ratu 01.03.2017. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:
• Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
• Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 01.03.2017.
• Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat.

Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 01.03.2017. do 15 sati.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.

Prijedlog plana za javnu raspravu možete u *.PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Klasa: 350-02/16-01/10
Urbroj: 2155/02-02/1-17-3
Dugi Rat, 07.02.2017.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.) općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

Urbanističkog plana uređenja Sumpetar - Kosovac

Javna rasprava trajat će 30 dana, od 22.02.2017. do 23.03.2017.

U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati. Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi te na mrežnim stranicama Općine.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje o planu u Kino dvorani u Dugom Ratu 01.03.2017. s početkom u 12.00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:
• Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
• Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 01.03.2017.
• Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Dugi Rat.

Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 23.03.2017. do 15h.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat:
Jerko Roglić dipl.ing.

Prijedlog plana za javnu raspravu možete u *.PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. g.
Općina Dugi Rat | Veljača 2017.

- Obrasci financijskih izvještaja 2016 - xls

Obavijest
Općina Dugi Rat | Veljača 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

Dugi Rat, 10. veljače 2017.

O B A V I J E S T

Poštovani učenici i roditelji s područja Općine Dugi Rat,

posljednjih dana dobili smo priličan broj pritužbi učenika i roditelja sa područja Općine Dugi Rat o tome kako se povećala cijena pokazne karte. Ostao sam zatečen cijelom situacijom s obzirom da je nedavno potpisan Ugovor o prijevozu sa tvrtkom Promet d.o.o. o sufinaciranju prijevoza u kojem su uvjeti za učenike bili identični uvjetima iz prošlogodišnjeg ugovora.

S obzirom da prošle pa tako i ove godine nije bilo nikakve razlike u Ugovoru u cijenama pokaznih karata učenika, kao ni razlike u učešću Općine u cijeni pokaznih karata, odmah sam preko svojih službi zatražio pojašnjenje iz tvrtke Promet d.o.o. zbog čega je došlo do promjene cijena.

Dobili smo odgovor da je Promet prošle godine spustio cijenu pokazne karte učenicima ispod one ugovorene te su stoga učenici plaćali nižu cijenu.

Budući da je od 01.02.2017. Promet d.o.o. odlučio uskladiti cijene odnosno povisiti cijene pokaznih karata učenicima do pune ekonomske cijene, a ne obavijestivši nas o istome, došlo je do povećanja cijena pokaznih karata.

Molim sve učenike i roditelje za razumijevanje, jer nas je sve zatekla ova situacija. Kako bismo ispravili cijelu situaciju, Općina Dugi Rat će od 01.03.2017. preuzeti razliku troška na sebe tako da će se cijena pokazne karte od 01.03.2017. vratiti na „staru“ odnosno prijašnju cijenu.

U tijeku je priprema novog ugovora odnosno aneksa Ugovora kojim će Općina Dugi Rat od 01.03.2017 povećati učešće u participiranju cijena pokaznih karata za školsku 2016./2017. godinu što će za Vas učenike značiti ponovno vraćanje na „stare“ cijene.

Puno uspjeha u daljnjem školovanju i životu želim Vam,

Općinski načelnik, Jerko Roglić

POZIV
Općina Dugi Rat | Siječanj 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Komisija za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/17-01/01
URBROJ: 2155/02-02-17-01
Dugi Rat, 19. siječnja 2017.

Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/06 – pročišćeni tekst), Komisija za dodjelu javnih priznanja upućuje

P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu.

Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu.
Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti.

Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:
1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat,
2. nagrada Općine Dugi Rat:
a/ nagrada za životno djelo,
b/ godišnja nagrada:
- osobna nagrada,
- skupna nagrada,
3. plaketa «Grb Općine Dugi Rat».

Počasnim građaninom Općine Dugi Rat mogu se proglasiti građani Republike Hrvatske i građani drugih država koji su posebno zaslužni za promicanje položaja i ugleda Općine Dugi Rat, demokratske tekovine, za nacionalno oslobođenje svojih naroda te za mir i napredak u svijetu.
Ako se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, Komisija uz svoj prijedlog Općinskom vijeću dostavit će i mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.

Nagrada Općine Dugi Rat dodjeljuje se kao:
- nagrada za životno djelo,
- godišnja nagrada i to:
a/ osobna nagrada,
b/ skupna nagrada.

Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. (u daljnjem tekstu: kandidati) za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Općini, u jednom ili više područja gospodarskog ili društvenog života u prethodnoj godini.
Svake godine mogu se dodijeliti najviše: jedna nagrada za životno djelo, tri osobne nagrade i dvije skupne nagrade.
Plaketa Općine Dugi Rat je odličje u znak priznanja koje se dodjeljuje za rad i djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Dugi Rat u zemlji i inozemstvu, te zaslužuje opće priznanje. Plaketa se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama iz članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat, te gradovima i općinama, a može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima, ustanovama, organizacijama i udrugama.
Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga i životopis kandidata, te suglasnost u pismenom obliku predloženog kandidata. Podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i pismenu izjavu supredlagatelja kojom se podupire njegov prijedlog i koji udovoljava odredbama iz članka 16. uvodno cit. Odluke. Podnositelj prijedloga je dužan točno naznačiti i temeljito opisati djelo, uradak, postignuće i sl., koje je kandidat u protekloj godini izradio odnosno postigao i zbog kojeg se kandidira za nagradu.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:
Općina Dugi Rat, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom «za javna priznanja Općine», do zaključno 20. veljače 2017. godine.

Komisija za dodjelu javnih priznanja

 

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
Općina Dugi Rat | Prosinac 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-01/16-01/15
URBROJ: 2155/02-02-16-2
Dugi Rat, 30. prosinca 2016.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), općinski načelnik donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

I. Poništava se javni natječaj za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, KLASA: 112-02/16-01/15 URBROJ: 2155/02-02-16-1 od 31. listopada 2016. objavljen u Narodnim novinama broj 101 od 04. studenoga 2016. godine.
II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na web-stranici Općine Dugi Rat.
IV. Ova Odluka dostaviti će svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Općinski načelnik:
Jerko Roglić, dipl.ing.

 

 

Poziv za uključivanje javnosti u određivanje sadržaja strateške studije
Općina Dugi Rat | Prosinac 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/16-01/312
URBROJ: 2155/02-02-16-01
Dugi Rat, 28. prosinca 2016.

Na temelju članka 160. stavak 1. i članka 161. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13 i 153/13), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 64/08) i članka 12. stavak 1. točka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), općinski načelnik daje sljedeću

INFORMACIJU
o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat

I.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

II.

Nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat.

III.

Postupak se provodi na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članaka i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

IV.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije sudjeluju sljedeća tijela i/ili osobe određene posebnim propisima:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
2. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
5. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21000 Split
6. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split
8. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
9. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
10. Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split
11. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
12. MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
13. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
14. Vodovod d.o.o., Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš
15. Grad Omiš, Trg Kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš
16. Grad Split, Obala Kneza Branimira 17, 21 000 Split
17. Općina Postira, Polježice 2, 21410 Postira

V.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Dugi Rat. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge na sadržaj strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu. Prije donošenja Odluke o sadržaju strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će pristigla mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica područne (regionalne) samouprave.

VI.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat će Odluku o sadržaju strateške studije objaviti na web stranici Općine Dugi Rat.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dipl. ing.

PDF dokument informacije možete preuzeti OVDJE.

Obavijest za umirovljenike
Općina Dugi Rat | Prosinac 2016.

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Dugi Rat od 14. prosinca 2016. godine umirovljenicima sa područja Općine Dugi Rat koji primaju mirovinu do 1.500,00 kuna isplatiti će se božićnica u iznosu od 200,00 kuna.

Prilikom isplate božićnice umirovljenici moraju predočiti zadnji odrezak mirovine, važeću osobnu iskaznicu i OIB.

Isplata će se obavljati u zgradi Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 (ulaz sa Trga) na blagajni u sljedeće dane u vremenu od 8:0011:00 sati: 22. i 23. prosinca 2016. godine te 27., 28., 29. i 30. prosinca 2016. godine.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), a na prijedlog Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat, općinsko vijeće Općine Dugi Rat na svojoj 51. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU O ISPLATI BOŽIĆNICE UMIROVLJENICIMA SA PODRUČJA OPĆINE DUGI RAT

I.

Umirovljenicima sa područja Općine Dugi Rat koji primaju mirovinu do 1.500,00 kuna uoči božićnih blagdana isplatiti će se božićnica u iznosu od 200,00 kuna.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Dugi Rat za 2016. godinu.

II.

Umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu božićnice na način utvrđen u stavku I. ove Odluke dužni su prilikom isplate, nadležnom službeniku dostaviti zadnji odrezak od mirovine te osobnu iskaznicu.

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ - službenom glasilu Općine Dugi Rat.
Ova Odluka će se objaviti i na web stranici www.dugirat.hr.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/26
URBROJ: 2155/02-01-1-16
Dugi Rat, 14. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Klarić, mag.ing.aedif.

Općina Dugi Rat uspostavila je sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 13. prosinca 2016.
Općina Dugi Rat | Prosinac 2016.

Dana 13. prosinca 2016. godine, općinski načelnik donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Odluku pogledajte ovdje.

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili na e-mail komunalno.redarstvo@dugirat.hr (u privitak e-maila priložite popunjeni obrazac).

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.

Natječaj
Općina Dugi Rat | Studeni 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 112-02/16-01/15
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 31. listopada 2016.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinskog smjera,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • iznimno ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani stupanj obrazovanja na radno mjesto upravitelja Vlastitog pogona može biti imenovan sveučilišni prvostupnik građevinske struke, odnosno iznimno stručni prvostupnik građevinske struke koji ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje službom,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteno u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu građevinske struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).
Uvjet sveučilišnog prvostupnika odnosno stručnog prvostupnika ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu građevinske struke, a temeljem odredbe članka 35. stavak 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14).

Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
  a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
  b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) - kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za upravitelja/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA povodom raspisanog javnog natječaja za imenovanje UPRAVITELJA/ICE VLASTITOG POGONA OPĆINE DUGI RAT - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 101/16 od 04. studenoga 2016. godine i na web stranici Općine Dugi Rat.

Prijave na natječaj podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Opis poslova radnog mjesta
Upravitelj Vlastitog pogona obavlja sljedeće poslove: upravlja Vlastitim pogonom, organizira, koordinira, nadzire i prati obavljanje poslova komunalnih djelatnosti, poduzima mjere za pravovremeno i zakonito obavljanje poslova, nadzire rad i izvršavanje poslova na terenu, naručuje potrebna sredstva rada i materijal za rad, brine o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja poslove u svezi upravljanja grobljima sukladno zakonskim i drugim propisima, vodi grobne očevidnike, pomoćne knjige i registar umrlih, podnosi izvješća o radu Vlastitog pogona i obračune općinskom načelniku, predlaže mjere za unapređenje rada, predlaže donošenje ili izmjenu akata iz djelokruga Vlastitog pogona, daje stručna obrazloženja i upute radi izvršavanja poslova i zadataka iz djelokruga Vlastitog pogona, vodi evidenciju rada namještenika, vodi brigu o provođenju mjera zaštite na radu, osposobljenosti i opremljenosti namještenika sukladno propisima zaštite na radu, odlučuje o prijemu u službu, rasporedu na radno mjesto, prestanku službe i drugim pravima i obvezama namještenika, godišnje ocjenjuje namještenike Vlastitog pogona a te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti, obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima kao i one koje mu povjeri općinski načelnik.

Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:
1. pisanog testiranja i
2. intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.

Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja, i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela.

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pisanom dijelu ostvariti najviše 10 bodova.

Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz svakog dijela provjere znanja.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 30 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje
Opći dio:

 1. Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14 i to sljedeći članci: 7 - 26, 73 - 87,112 -126)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11),
 4. Zakon o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13),
 5. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14 i to sljedeći članci: 27-30, 41-43).

Posebni dio:

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
 2. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat 10/10)
 3. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj: 19/98, 50/12),
 4. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15),
 5. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

KLASA: 112-02/16-01/15
URBROJ: 2155/02-02-16-2
Dugi Rat, 04. studenoga 2016.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Natječaj
Općina Dugi Rat | Studeni 2016.

- Natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2015./2016.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenje središta mjesta Dugi Rat
Općina Dugi Rat | Listopad 2016.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat u skladu s člankom 15. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09-II. pročišćeni tekst i 3/13) i Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 022-05/16-01/254, URBROJ: 2155/02-02-16-01 od 25. listopada 2016. godine, raspisuje

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenje središta mjesta Dugi Rat

VRSTA NATJEČAJA Otvoreni arhitektonsko-urbanistički.
ROK Krajnji rok za prijavu na natječaj je 14. studenoga 2016. godine.
PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenje središta mjesta Dugi Rat.

Općina Dugi Rat raspisuje i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, anonimni, NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat.
Područje obuhvata su slijedeće katastarske čestice: 2247, 2258/1, 2258/2, 2258/3, 2258/4, 2260, 2344/1, 3893/1, 2374, 2377, 2257, 2262/2 i 2261, sve k.o. Duće.

INVESTITOR (sa statusom: raspisivača, organizatora i provoditelja): OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, OIB: 70748151333, koju zastupa načelnik, Jerko Roglić, dipl.ing.

Osobe Investitora zadužene za kontakt:
1. Slavica Demikeli, dipl.iur.
e-mail : slavica.demikeli@dugirat.hr
Telefon: 021/734900
2.Pavao Tomić, bacc.admin.publ.
e-mail : pavao.tomic@dugirat.hr
Telefon: 021/734900

PRAVO SUDJELOVANJA sukladno članku 15. Pravilnika imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada mag.ing.arch. ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru. U slučaju da pristigne ponuda/rad iz zemalja EU Investitor će u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN-i.

ROKOVI
Početak natječaja je dan objave obavijesti u dnevnom listu i na oglasnoj ploči Investitora.

Rok za predaju natječajnih radova je 14. studenog 2016. g. do 10:00 sati na protokol Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, bez obzira na način dostave.
Po završetku ovog postupka Investitor će o odluci Ocjenjivačkog suda na primjeren način obavijestiti sve natjecatelje.

OBJAVA
Obavijest o natječaju objavit će se u dnevnom listu Slobodna Dalmacija i na oglasnoj ploči Investitora, dok će se cjelokupni tekst natječaja objaviti na Internet stranici Investitora: www.dugirat.hr.
Kompletna natječajna dokumentacija (Uvjeti natječaja, Projektni zadatak i tekstualne i grafičke podloge) može se preuzeti u Općini Dugi Rat, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati, bez naknade po zahtjevu upućenom na kontakt mail investitora (pavao.tomic@dugirat.hr).
Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

  Broj nagrada Neto iznos
I. nagrada 1 15.000,00 kn
II. nagrada 1 7.000,00 kn
III. nagrada 1 5.000,00 kn

Ukoliko do određenog roka prispije manje od tri (3) rada odlukom Ocjenjivačkog suda nagradni fond se može smanjiti ili preraspodijeliti.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:
1. Marija Vojnović, dipl. ing. arh.

Članovi:
2. Jerko Roglić, dipl. ing.
3. mr.sc. Rade Gusić, dipl. ing. građ.
4. Drago Klarić, mag. ing. aedif.
5. Nikola Božić, ing. prom.

Tehnička komisija:
1. Ivanka Voloder, dipl.oec., predstavnica Investitora,
2. Slavica Demikeli, dipl. iur., predstavnica Investitora,
3. Pavao Tomić, bacc.admin.publ., predstavnik Investitora.

Natječaj se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu Pravilnika), ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj se provodi isključivo za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja središta mjesta Dugi Rat.
Autor odabranog odnosno nagrađenog rješenja po isplati nagrade gubi pravo na autorski rad, dok Investitor zadržava pravo provesti odgovarajući postupak nadmetanja za izradu projektno-tehničke dokumentacije koristeći odabrano arhitektonsko-urbanističko rješenje.

Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata što iznosi 27.000,00 kn.

KLASA: 022-05/16-01/254
URBROJ: 2155/02-04-16-01
Dugi Rat, 27. listopada 2016.


ZA NARUČITELJA:
Jedinstveni upravni odjel

JAVNI POZIV
Općina Dugi Rat | Rujan 2016.

- Javni poziv tekst
- Strategija razvoja Općine Dugi Rat

 

OBAVIJEST
Općina Dugi Rat | Rujan 2016.

Pravo na subvencionirani pokaz ostvaruju redovni učenici i studenti, nezaposlene osobe i umirovljenici koji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat.

Da bi ostvarili pravo na pokaz potrebno je priložiti slijedeće:
a) Učenici – potvrdu škole o upisu u školsku godinu 2016./2017. i presliku osobne iskaznice roditelja
b) Studenti – potvrdu fakulteta ili više škole o upisu u akademsku godinu 2016./2017. i presliku svoje osobne iskaznice ili osobne iskaznice roditelja,
c) Nezaposlene osobe – potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlenosti i presliku osobne iskaznice
d) Umirovljenici – potvrdu HZMIO ili zadnji odrezak od mirovine i presliku osobne iskaznice.

Na temelju naprijed navedene dokumentacije svaki radni dan do 14 sati sastavlja se Popis koji se potom e-poštom dostavlja Prometu Split. Pravo na pokaz ostvaruju svi oni koji su na popisu, i nitko ne može dobiti pokaz ako se ne nalazi na tom popisu.

Pokaze za mjesec rujan mogu ostvariti oni učenici koji su bili na spisku učenika za pokaz u svibnju ili lipnju mjesecu 2016. g.
Učenici moraju najkasnije do 15. rujna 2016. godine dostaviti potvrde škole o upisu u školsku godinu 2016./2017., sa preslikom osobne iskaznice roditelja, kako bi ostvarili pravo na pokaz za ostali dio školske godine 2016./2017.

Pokaze za mjesec rujan mogu ostvariti oni studenti koji su bili na spisku studenata za pokaz u svibnju ili lipnju mjesecu 2016. g.
Studenti trebaju dostaviti potvrdu fakulteta ili više škole po početku akademske godine, dakle poslije 01. 10. 2016. godine.

OPĆINA DUGI RAT

POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU I SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2017. godinu
Općina Dugi Rat | Rujan 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 610-01/16-01/01
URBROJ: 2155/02-04-16-1
Dugi Rat, 08. rujna 2016.

            Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, objavljuje

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2017. godinu

I.

U program javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2017. godinu, uvrstit će se, u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2016. godinu djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Dugi Rat.
Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2017. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području.

II.

U PODRUČJU KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi:

- redovna djelatnost ustanova, udruga, drugih organizacija i osoba u kulturi,
- izdavanje časopisa i listova u kulturi,
- organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti,
- održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija,
- akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u području glazbene, kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, te kazališni programi,
- programi međunarodne kulturne suradnje,
- programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
- programi zaštite i očuvanja putem istraživanja, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture i drugih kulturnih dobara od interesa za Općinu Dugi Rat,
- akcije i manifestacije u svezi zaštite prirodne baštine i kulture življenja s prirodom na području Općine Dugi Rat

III.

U PODRUČJU SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi:
- poticanje i promicanje sporta,
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- djelovanje sportskih udruga,
- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.

IV.

U PODRUČJU OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI prijaviti se mogu sljedeći programi:

- redovna djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi,
- potpore djeci i mladima,
- briga i skrb o osobama starije životne dobi i invalidnim osobama,
- aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
- programi zaštite i očuvanja zdravlja,
- programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

V.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi.
Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja predlagatelj osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Dugi Rat. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.
Predlagatelj je dužan priložiti i izvješće o ostvarenju plana za 2015. godinu.

VI.

Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

VII.

Programi se iskazuju pojedinačno u prijavnicama za svako područje zasebno, a prijavnice se mogu preuzeti na web stranicama Općine www.dugirat.hr ili u prostorijama Općine Dugi Rat.

VIII.

Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.

IX.

Prijedlozi programa pripremljeni na način utvrđen ovim pozivom dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno sa danom 10. listopada 2016. godine na adresu:

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 DUGI RAT
s naznakom „PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2017.G.“

Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u program javnih potreba Općine Dugi Rat za 2017. godinu.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na kontakt telefone Općine Dugi Rat 021/735-291 ili 021/734-900.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
Općina Dugi Rat | Kolovoz 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik
                          
KLASA: 112-07/16-01/01
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 29. kolovoza 2016.

            Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 86/08 i 61/11 – dalje ZSN), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine" broj 57/12 i 120/12), a u skladu s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Dugi Rat za 2016. godinu,  općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, na vrijeme od dvanaest (12) mjeseci

za radno mjesto: viši savjetnik za proračun i financije
broj izvršitelja: 1
uvjet: magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, rad na računalu

za radno mjesto: viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
broj izvršitelja: 2
uvjet: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik javne uprave, rad na računalu, vozački ispit B kategorije      

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe oba spola.
Prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom „Rad i staž i prijevoz“, a s ciljem osiguranja stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale pod slijedećim uvjetima:   osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i to:
- mlade nezaposlene osobe do 29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
- mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
- mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.
Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima nikakvu naknadu za rad od Općine.
S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Uz prijavu na ovaj poziv potrebno je priložiti:
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili putovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda
- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) - kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno

- vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati)
- potvrda o evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pribavljena za vrijeme trajanja ovog poziva.

Prijave s traženim dokazima podnose se na adresu:
OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT s naznakom (za stručno osposobljavanje za rad) dostavom na općinski protokol ili putem pošte preporučeno.
Rok za podnošenje prijava: 31.08.-07.09.2016. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.
Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 734-900 i 735-291.

Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni pisanim putem.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl. ing.

Odluka o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola
Općina Dugi Rat | Kolovoz 2016.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat  („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13), a na prijedlog Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 48. sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2016. godine, donosi sljedeću 

ODLUKU
o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola
sa područja Općine Dugi Rat u školskoj godini 2016./2017.

Članak 1.

Općina Dugi Rat će novčano pomoći roditeljima, starateljima i/ili udomiteljima djece osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Dugi Rat za nabavku školskih udžbenika za školsku godinu 2016./2017. iz sredstava Proračuna Općine Dugi Rat.

Članak 2.

Pravo na pomoć iz prethodnog članka ove Odluke imaju roditelji, staratelji i/ili udomitelji djece osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Dugi Rat uz ispunjenje uvjeta određenih ovom Odlukom.
Pravo na pomoć ostvaruju za treće i svako daljnje dijete u obitelji u kojoj troje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu, a kojem su oba roditelja nezaposlena, odnosno ako je samohrani roditelj, staratelj ili udomitelj nezaposlen. 
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu a čiji roditelji, staratelji ili udomitelji primaju pomoć od Centra za socijalnu skrb.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava na pomoć iz članka 2. ove Odluke roditelji, staratelji i/ili udomitelji podnose zahtjev kojega preuzimaju sa internetske stranice  www.dugirat.hr ili  www.dugirat.com.
Popunjeni zahtjev sa priloženim dokumentima predaje se u zatvorenoj kuverti na protokol Općine Dugi Rat svakim radnim danom od 08 do 11 sati zaključno sa 09. rujna 2016. godine (petak).
Osim navedenog u prethodnom stavku, zahtjev se može predati i e-mailom na: opcina.dugi.rat@st.t-com.hr uz skeniranje dokumenata u prilogu.
O ostvarivanju ili neostvarivanju prava iz ove Odluke te o načinu preuzimanja pomoći podnositelji će se informirati telefonom ili e-mailom ako su zahtjev podnijeli e-mailom.

Članak 4.

Pravo na pomoć za nabavku udžbenika nemaju oni roditelji, staratelji i/ili udomitelji koji pomoć u nabavci školskih udžbenika ostvaruju sa drugog osnova.

 Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat. Ova odluka će se objaviti i na internetskim stranicama www.dugirat.hr i www.dugirat.com

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/16-01/01                                                                    PREDSJEDNIK
URBROJ: 2155/02-01-16-9                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dugi Rat, 24. kolovoza 2016.                                                Drago Klarić, mag.ing.aedif.  

 

* * * * * * ZAHTJEV PRUZMITE OVDJE! * * * * * *

 

POZIV ZA PRIJAVE ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA
Općina Dugi Rat | Kolovoz 2016.

Obaviještavaju se zainteresirane osobe da će se prijave za rad u biračkim odborima (u svojstvu predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora) na izborima za ... opširnije!

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
Općina Dugi Rat | Srpanj 2016.

- Polugodišnje izviješće VIJEĆNICE MARIJE VOJNOVIĆ
- Izvješće nezavisnog vijećnika Milana Trogrlića
- Izvješće nezavisnog vijećnika SREĆKO ZELIĆ
- Izvješće nezavisnog vijećnika Boris Budimir
- Izvješće nezavisnog vijećnika Ivan Roso

 

POZIV za podnošenje prijava za organizaciju „DUGORATSKOG LJETA 2016. GODINE
Općina Dugi Rat | Svibanj 2016.

Općina Dugi Rat, općinski načelnik Jerko Roglić, dipl. ing. objavljuje POZIV za podnošenje prijava za organizaciju „DUGORATSKOG LJETA 2016. GODINE“ I U Proračunu Općine Dugi Rat i Financijskom planu Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2016. godinu predviđena su sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta ... opširnije!

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,  objavljuje ... opširnije!

J A V N I P O Z I V
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat Broj izvršitelja: 25 Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci Opis poslova: radovi na zaštiti okoliša (ekologija) i zaštiti spomenika kulture (npr. ručno uklanjanje ... opširnije!

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DUGI RAT - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

1. SILVIJA BLIZNAC RADIĆ
2. IVANA BAVČEVIĆ
3. TOMISLAV JONIĆ
4. MLADEN VUŠKOVIĆ

a isto će se održati dana 28. travnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Na testiranje je potrebno donijeti važeću osobnu iskaznicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat istog dana u 14,00 sati kada će biti objavljen i raspored intervjua.

 

KLASA: 112-03/16-01/02                                                Povjerenstvo za provedbu natječaja
URBROJ: 2155/02-02-16-3
Dugi Rat, 19. travnja 2016.

JAVNI NATJEČAJ
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

KLASA: 112-03/16-01/04
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 05. travnja 2016.

            Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

- KOMUNALNO-PROMETNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:  
- srednja stručna sprema (IV. stupanj) tehničke struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije,   
- znanje rada na računalu,
- poznavanje engleskog jezika.         

Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu. 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (svjedožba o završnom ispitu),
- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani. 
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),

 

- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) - kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
-  dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za komunalno-prometnog redara/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

KOMUNALNO-PROMETNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 31/16 od 08.04.2016. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Opis poslova radnog mjesta
Komunalno-prometni redar obavlja sljedeće poslove:
- obavlja poslove u skladu s ovlastima sukladno Zakonu o komunalnom   gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom redu, obavlja nadzor i vodi postupke  kod remećenja komunalnog reda, obavlja poslove nadzora i pokretanja postupka temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, vodi upravni postupak i donosi rješenja u             predmetima vezanim za provedbu komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi izvršenje rješenja iz područja komunalnog reda, izdaje obvezni prekršajni nalog        prekršiteljima, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih i drugih prijava te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Obavlja nadzor i vodi postupke protiv prekršitelja općinske odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone, kontrolira korištenje javnih površina kao i obavljanje radova na nerazvrstanim općinskim cestama.
Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom, izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo odnosno izdaje obavezni prekršajni nalog sukladno zakonu, izrađuje izvješća i zapisnike, te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:
1. pisanog testiranja i
2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 10 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 5 točnih odgovora.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 20 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15 i to sljedeći članci: članak 1.-18.),   
- Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 10/10 i to sljedeći članci: članak 1.-17., članak 47.-63. i  članak 106.-114.),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i to sljedeći članci: članak 40.-46. i članak 96.-104.),
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13 i to sljedeći članci: članak 42.-60.),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15 i to sljedeći članci: članak 5., članak 84.-86. i članak 294.),
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“ br. 143/08).

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

KLASA:112-03/16-01/04                                                              Jedinstveni upravni odjel
URBROJ:2155/02-04-16-2                                                                            
Dugi Rat, 08. travnja 2016.

 

JAVNI NATJEČAJ
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

KLASA: 112-03/16-01/03
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 05. travnja 2016.

            Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

- REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:  
- srednja stručna sprema (IV. stupanj) građevinske struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije,   
- znanje rada na računalu.     

Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu. 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (svjedožba o završnom ispitu),
- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani. 
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),

 

- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) - kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
-  dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za referenta-komunalnog redara/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

 

povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 31/16 od 08.04.2016. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Opis poslova radnog mjesta
Referent – komunalni redar obavlja sljedeće poslove:
- obavlja poslove u skladu s ovlastima sukladno Zakonu o komunalnom   gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom redu, obavlja nadzor i vodi postupke  kod remećenja komunalnog reda, obavlja poslove nadzora i pokretanja postupka temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, vodi upravni postupak i donosi rješenja u             predmetima vezanim za provedbu komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi izvršenje rješenja iz područja komunalnog reda, izdaje obvezni prekršajni nalog        prekršiteljima, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih i drugih prijava te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Obavlja nadzor i vodi postupke protiv prekršitelja općinske odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone, kontrolira korištenje javnih površina kao i obavljanje radova na nerazvrstanim općinskim cestama te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:
1. pisanog testiranja i
2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 10 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 5 točnih odgovora.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 20 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15 i to sljedeći članci: članak 1.-18.)   
- Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 10/10 i to sljedeći članci: članak 1.-17., članak 47.-63. i  članak 106.-114.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i to sljedeći članci: članak 40.-46. i članak 96.-104.)
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13 i to sljedeći članci: članak 42.-60.)

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

KLASA: 112-03/16-01/03                                                          Jedinstveni upravni odjel
URBROJ: 2155/02-04-16-2                                                                           
Dugi Rat, 08. travnja 2016.

 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Općina Dugi Rat | Ožujak 2016.

Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje ... opširnije!

Obavijet
Općina Dugi Rat | Veljača 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Dugi Rat, 16. ožujka 2016. god.

O B A V I J E S T

Obavještavamo cijenjene poslovne partnere da smo 15. ožujka 2016. godine promijenili poslovnu banku, a time i broj računa.
Novi IBAN Općine Dugi Rat je HR15 2390 0011 8100 0000 7 i sve uplate u korist Općinskog proračuna ubuduće će se obavljati na navedeni račun.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. g.
Općina Dugi Rat | Veljača 2016.

- Obrasci financijskih izvjestaja 12-15 - xls

 

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Općina Dugi Rat | Veljača 2016.

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Srećko Zelić

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Boris Budimir

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Nikola Tomić

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika Milan Troglić

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika Ivana Rose

- GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - Općinske vijećnice Marije Vojnović Mekinić

 

POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2015. godinu
Općina Dugi Rat | Siječanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Komisija za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/16-01/01
URBROJ: 2155/02-02-16-01
Dugi Rat, 20. siječnja 2016.

            Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/06 – pročišćeni tekst), Komisija za dodjelu javnih priznanja upućuje

P  O  Z  I  V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2015. godinu

 

Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2015. godinu.

Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti.

Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:

 1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat,
 2. nagrada Općine Dugi Rat:
 3. a/   nagrada za životno djelo,
  b/   godišnja nagrada:

  • osobna nagrada,
  • skupna nagrada,
 4. plaketa  «Grb Općine Dugi Rat».

Počasnim građaninom Općine Dugi Rat mogu se proglasiti građani Republike Hrvatske i građani drugih država koji su posebno zaslužni za promicanje položaja i ugleda Općine Dugi Rat, demokratske tekovine, za nacionalno oslobođenje svojih naroda te za mir i napredak u svijetu.
Ako se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, Komisija uz svoj prijedlog Općinskom vijeću dostavit će i mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.

Nagrada Općine Dugi Rat dodjeljuje se kao:

 1. nagrada za životno djelo,
 2. godišnja nagrada i to:

a/ osobna nagrada,
b/ skupna nagrada.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u području gospodarstva, znanosti, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života općine Dugi Rat.

Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. (u daljnjem tekstu: kandidati) za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Općini, u jednom ili više područja gospodarskog ili društvenog života u prethodnoj godini.
Svake godine mogu se dodijeliti najviše: jedna nagrada za životno djelo,  tri osobne nagrade i dvije skupne nagrade.

Plaketa Općine Dugi Rat je odličje u znak priznanja koje se dodjeljuje za rad i djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Dugi Rat u zemlji i inozemstvu, te zaslužuje opće priznanje. Plaketa se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama iz članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat, te gradovima i općinama, a može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima, ustanovama, organizacijama i udrugama.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga i životopis kandidata, te suglasnost u pismenom obliku predloženog kandidata. Podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i pismenu izjavu supredlagatelja kojom se podupire njegov prijedlog i koji udovoljava odredbama iz članka 16. uvodno cit. Odluke. Podnositelj prijedloga je dužan  točno naznačiti i temeljito opisati djelo, uradak, postignuće i sl., koje je kandidat u protekloj godini izradio odnosno postigao i zbog kojeg se kandidira za nagradu.                        

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:
Općina Dugi Rat, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta     133, s naznakom «za javna priznanja Općine», do zaključno 19. veljače 2016. godine.

Komisija za dodjelu javnih priznanja

 

POZIV
Općina Dugi Rat | Studeni 2015.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu VIŠEG REFERENTA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, dana 26. studenog 2015. godine,  objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

 

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

1. RENATA ČULIĆ
2. MARINA VUKOVIĆ
3. MATEA BRAIČIĆ
4. STIPE KUVAČIĆ
5. MIRJANA GRABIĆ

a isto će se održati dana 03. prosinca 2015. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Protiv takve obavijesti nema se pravo podnošenja pravnog lijeka.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat istog dana u 13,00 sati kada će biti objavljen i raspored intervjua.

 

KLASA: 112-03/15-01/04 Povjerenstvo za provedbu natječaja
URBROJ: 2155/02-04-15-4

Dugi Rat, 26. studenog 2015.

ARHIVA 2015!