47. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/47
URBROJ: 2155/02-01/1-20-02
Dugi Rat, 27. listopada 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

47. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 04. studenoga 2020. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1.  Prijedlog odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU Sumpetar – Kosovac .docx
 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 19. srpnja 2018. godine .docx
 3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu .xls .xls
  3.1. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.2. II.  Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.3. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi  Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.4. II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.5. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
  3.6. Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu
 1. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status