2. obavijest o podnošenju zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu

Nakon završenog 1. roka za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja, otvorenog od 27. travnja 2022. godine pa do 26. svibnja 2022. godine, za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru sukladno lanu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj. 6/22) u nastavku: Plan), te obrade svih pristiglih zahtjeva, utvrđeno je od strane Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja da za određene lokacije i određene djelatnosti nisu podneseni zahtjevi, i to:

1. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine:
1.1. Pripadajuća terasa objekta:

 • Dugi Rat-Centar, k.č.br. 2223 k.o. Duće, ispod ugostiteljskog objekta Bava Bar, površine 44 m2,
 • Dugi Rat-Centar, k.č.br. 2222 k.o. Duće, na plaži ispod ugostiteljskog objekta Bava Bar, površine 30 m2.

1.2. Ambulantna prodaja:

 • Duće Rogač, k.č.br. 3054/1 k.o. Duće, ispod ugostiteljskog objekta Žigolo, 1 kom.,
 • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, ispod Papučića, 1 kom.,
 • Jesenice-Suhi Potok, k.č.br. 7728 k.o. Jesenice, ispod Zemunika kuća, 1 kom.,
 • Jesenice-Bajnice, k.č.br. 4934 k.o. Jesenice, ispod Dućana, 1 kom.

2. Djelatnost komercijalno-rekreacijskog sadržaja:
2.1. Iznajmljivanje ležaljki:

 • Duće Rogač, k.č.br. 3054/1 k.o. Duće, plaža ispod kampa Milana Vojnovića, 50 kom.
 • Duće Rogač, k.č.br. 3053 k.o. Duće, plaža ispod kampa B, 30 kom.,
 • Duće Luka, k.č.br. 3047/1 k.o. Duće, plaža ispod Papučića, 15 kom.,
 • Dugi Rat-Mali Rat, k.č.br. 8783 k.o. Jesenice, plaža Polačice.,
 • Jesenice-Sumpetar, k.č.br. 7954 k.o. Jesenice, plaća ispod crkve, 25 kom.
 • Jesenice-Sumpetar, k.č.br. 7954 k.o. Jesenice, plaža ispod Kalebića, 10 kom.,
 • Jesenice-Suhi Potok, k.č.br. 7828 k.o. Jesenice, plaža ispod Korde, 10 kom.,
 • Jesenice-Suhi Potok, k.č.br. 7728 k.o. Jesenice, plaža ispod Zemunika kuća, 10 kom.,
 • Jesenice-Suhi Potok, k.č.br. 5721 k.o. Jesenice, plaža Močila, 10 kom.,
 • Jesenice-Bajnice, k.č.br. 4795 k.o. Jesenice, ispod Dućana, 10 kom.,
 • Jesenice-Bajnice, k.č.br. 4795 k.o. Jesenice, zapadno od stanice za Omiš.

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, počevši od 03. lipnja 2022. godine pa zaključno s 07. lipnja 2022. godine, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje prethodno navedenih djelatnosti na navedenim mikrolokacijama na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2022. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja, sa svim potrebnim prilozima, podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat, elektronskim putem na e-mail opcina@dugirat.hr ili osobno predajom na protokol Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme.

Obrazac zahtjeva i određenih priloga nalazi se na dnu ovoga teksta i može se preuzeti kao prilog, dok se tiskani obrazac može osobno preuzeti na protokolu Općine Dugi Rat u uredovno vrijeme.

U skladu s odredbama članka 8. Plana:

 • po nepotpuno dostavljenom zahtjevu neće se dodjeljivati koncesijsko odobrenje, već će se zaključkom od podnositelja zahtjeva zatražiti dopuna u određenom roku. Takvi zahtjevi će se smatrati predanim u trenutku kada se upotpune. Ukoliko podnositelj ne upotpuni zahtjev u roku isti će se odbaciti rješenjem.
 • ukoliko za istu mikrolokaciju postoji više zahtjeva prednost će imati ranije zaprimljen zahtjev računajući od dana stupanja na snagu Plana.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, a koja su prethodno navedena u ovoj Obavijesti, određene su točkom 5. Plana.

Podnositelj je dužan zahtjev vlastoručno potpisati, a kod dostave elektroničkim putem zahtjev može sadržavati i kvalificirani elektronički potpis, i uz popunjeni i potpisani zahtjev obavezno je priložiti dokumentaciju sukladno točci 8. Plana, odnosno:

 • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
 • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
 • dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
 • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
 • presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
 • potvrdu upravnog odjela Općine Dugi Rat i komunalnog poduzeća Peovica, o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja.
 • izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Dugi Rat za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
 • izjavu ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski period od 1 (jedne) godine.

Dugi Rat, 02. lipnja 2022. g.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja


 • Zahtjev za koncesijsko odobrenje .doc
 • Izjava o uklanjanju predmeta .docx
 • Izjava o davanju suglasnosti na prisilnu ovrhu .docx

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.