Zaštita okoliša

  • Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu .docx

  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada .pdf
  • Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada .pdf

Dana 13. prosinca 2016. godine, općinski načelnik donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Odluku pogledajte ovdje.

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili na e-mail komunalno.redarstvo@dugirat.hr (u privitak e-maila priložite popunjeni obrazac.rtf).

Obrazac za prijavu preuzmite obrazac.rtf.


Plan gospodarenja otpadom

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13), a na temelju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017 – 2022. („Narodne novine“ broj: 03/17) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/09 – drugi
pročišćeni tekst i 3/13), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 54. sjednici, održanoj dana 12. travnja 2017., donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Dugi Rat za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se Plan gospodarenja otpadom Općine Dugi Rat za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Tekst Plana čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Cjeloviti tekst Plana objaviti će se na web stranici Općine Dugi Rat.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/12
URBROJ: 2155/02-01-17-1
Dugi Rat, 12. travnja 2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Drago Klarić, mag.ing.aedif.

Plana gospodarenja otpadom možete preuzeti ovdje.


Nacrt plana gospodarenja otpadom

Općina Dugi Rat objavljuje

nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
za razdoblje 2017.- 2022. godine

na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid traje 30 dana odnosno zaključno do 01.4.2017. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati na e-mail: silvija.radic@dugirat.hr ili u zatvorenoj omotnici dostavljenoj na adresu: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, sa naznakom „MPP na Plan gospodarenja otpadom 2017.-2022.”, najkasnije do završetka javnog uvida odnosno do 1.4.2017. godine.

Nacrt plana gospodarenja otpadom možete preuzeti ovdje.