Tematska sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/27
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 22. listopada 2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

TEMATSKU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 29. listopada 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:30 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

  1. Rasprava o prijedlogu grupe građana glede čvora Krilo u sklopu projekta Državne ceste D8 .pdf
  2. Prezentacija četiri (4) varijantna rješenja Luke Krilo po prijedlogu općinskog načelnika za ponovljenu javnu raspravu .pdf

Bernardin Petrić