Općinsko vijeće

Sastav Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća Općine Dugi Rat:

R.br. Ime i prezime vijećnika Stranka Adresa
1. DRAGO KLARIĆ
Predsjednik Općinskog vijeća
HDZ Jesenice, Stjepana Radića 4
2. IVAN ROSO
I. zamjenik Predsjednika Općinskog vijeća
KLGB Dugi Rat, Hrvatskih velikana 16
3. MILAN TROGRLIĆ
II. zamjenik Predsjednika Općinskog vijeća
KLGB Dugi Rat, Jadranska 12
4. DUJE VUKOVIĆ HDZ Duće, Poljička cesta Glavica 10
5. JADRAN ČIZMIĆ HDZ Dugi Rat, Poljički trg 2
6. DAMIR IVANIŠEVIĆ HDZ Suhi potok, Poljička cesta 1
7. DOMAGOJ VUKOVIĆ, ing. HDS Jesenice, Poljička cesta Bajnice 63
8. LOVRE BILIĆ, HDS Duće, Vavlje II/3
9. GORAN MLADIN, HDS Dugi Rat, Mosorska 22
10. TOMISLAV VOJNOVIĆ HSP AS Duće, Poljička cesta Rogač 63
11. BERNARDIN PETRIĆ SDP Dugi Rat, Poljička cesta 8
12. MARIJA TOMAŠ SDP Krilo, Poljička cesta 82
13. SREĆKO ZELIĆ, prof. KLGB Dugi Rat, Hrvatskih velikana 16
14. MARIJA VOJNOVIĆ, dipl.ing.arh. KLGB Duće, Poljička cesta Rogač 17
15. BORIS BUDIMIR KLGB Dugi Rat, Jure Kaštelana 10

Djelokrug rada

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće:

 1. donosi Statut Općine,
 2. donosi opće i druge akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
 4. donosi programe javnih potreba,
 5. donosi poslovnik Općinskog vijeća,
 6. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 7. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
 8. uređuje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine,
 9. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanju u skladu sa zakonom,
 10. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 11. odlučuje o davanju koncesija,
 12. određuje predstavnika Općine u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina ima udjel, odnosno dionice,
 13. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjel, odnosno dionice ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
 14. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 15. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Poslovnik
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad, tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat (pročišćeni tekst) možete pročitati ovdje.

Sjednice

Popis sjednica te zapisnike sjednica Općinskog vijeća Općine Dugi Rat objavljujemo uskoro.


Radna tijela Općinskog vijeća

Mandatno povjerenstvo:

Jadran Čizmićčlan
Drago Klarićčlan

Povjerenstvo za izbor i imenovanje:

Marija Vojnović Mekinićpredsjednica
Duje Vukovićčlan
Tomislav Vojnovićčlan

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru:

Duje Vuković, predsjednik
Duje Bilanović
Slavko Petrina
Jordan Kuvačić
Mate Ivanković

Socijalno vijeće:

Frane Marčić
Ivan Roso
Milan Trogrlić
Tomislav Vojnović
Jadran Čizmić
Lovre Bilić
Dijana Ercegović

Komisija za dodjelu javnih priznanja:

Jerko Roglićpredsjednik
Tomislav Zemunikčlan
Dušan Ivaniševićčlan
Marin Jerčićčlan
Lovre Bilićčlan

Komisija za popis birača:

Ivan Roso – predsjednik
Drago Klarićčlan
Marin Jerčićčlan
Slavica Demikelizamjenica predsjednika
Jadran Čizmićzamjenik člana
Marjanček Trevižanzamjenik člana

Stožer za zaštitu i spašavanje:

R.br. Ime i prezime člana stožera Dužnost u stožeru Prebivalište
1. DAMIR IVANIŠEVIĆ
Načelnik Jesenice, Poljička cesta Suhi Potok 1
2. SANJA LULIĆ Zamjenica načelnika Split, Šižgorićeva 10
3. TONČI DINČIĆ Član Gata, Čišla bb
4. PAVAO TOMIĆ Član Dugi Rat, Trg k. Tomislava 7
5. MATKO KOVAČEVIĆ Član Omiš, Put starih Duća 20
6. TONĆI MIMICA Član Omiš, Četvrt Ribnjak 3
7. Dr. med. DANIJEL ŠTAMBUK Član Split, Dinka Šimunovića 23

Predstavnici Općine Dugi Rat u raznim tijelima i društvima:

 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Drago Klarić
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Josip Čikotić
 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Milan Trogrlić
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Duje Vuković
 • Predstavnik u Povjerenstvu za pomorsko dobro Splitsko-dalmatinske županije:
  Domagoj Klarić
 • Predstavnici u Upravnom vijeću dječjeg vrtića „Dugi Rat“:
  Dijana Ercegović
  Marino Klarić
  Jerolima Čulić