Općinsko vijeće

Sastav Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća Općine Dugi Rat:

R.br. Ime i prezime vijećnika
1. BERNARDIN PETRIĆ
Predsjednik Općinskog vijeća
2. MARIN IVANIŠEVIĆ, dr.
I. zamjenik Predsjednika Općinskog vijeća
3. MIRJANA ŠKOBALJ
II. zamjenik Predsjednika Općinskog vijeća
4. DRAGO KLARIĆ, mag.ing.aedif.
5. JEROLIMA ČULIĆ
6. DOMAGOJ VUKOVIĆ, ing.
7. ANTE BANOVIĆ
8. MATILDA VUKOVIĆ
9. FRANE PLEIĆ
10. RUŽICA BARABAN
11. IVAN VOLODER, bacc.oec.
12. TOMISLAV VOJNOVIĆ
13. MARIJA TOMAŠ
14. ROMEO TOMAŠ
15. KARMEN LICITAR, back.admin.publ.

Djelokrug rada

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće:

 1. donosi Statut Općine,
 2. donosi opće i druge akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
 4. donosi programe javnih potreba,
 5. donosi poslovnik Općinskog vijeća,
 6. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 7. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
 8. uređuje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine,
 9. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanju u skladu sa zakonom,
 10. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 11. odlučuje o davanju koncesija,
 12. određuje predstavnika Općine u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina ima udjel, odnosno dionice,
 13. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjel, odnosno dionice ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,
 14. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 15. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Poslovnik
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad, tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat (pročišćeni tekst) možete pročitati ovdje.

Sjednice

Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat sjednici vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica
održava bez prisustva javnosti.
Ako sjednici nazoče građani oni se prethodno, najmanje dva dana ranije, trebaju usmeno ili pismeno prijaviti predsjedniku Općinskog vijeća.
Građani nemaju pravo učestvovati u raspravi po točkama dnevnog reda izuzev kad se raspravlja o nekom njihovom zahtjevu

Javnost rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela očituje se objavama odluka u„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat, kao i na službenim internetskim
stranicama Općine Dugi Rat.

 • Konstituirajuća sjednica, 21. lipnja 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 12. srpnja 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 25. srpnja 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 4. sjednica Općinskog vijeća, 28. kolovoza 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 5. sjednica Općinskog vijeća, 27. rujna 2017. godine – DNEVNI RED (PDF)
 • 6. sjednica Općinskog vijeća, 10. listopada 2017. godineDNEVNI RED
 • 7. sjednica Općinskog vijeća, 23. studenoga 2017. godineDNEVNI RED
 • 8. sjednica Općinskog vijeća, 12. prosinca 2017. godineDNEVNI RED
 • 9. sjednica Općinskog vijeća, 27. prosinca 2017. godineDNEVNI RED

Zapisnici sjednica Općinskog vijeća:

 • Konstituirajuća sjednica, 21. lipnja 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 12. srpnja 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 25. srpnja 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 4. sjednica Općinskog vijeća, 28. kolovoza 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 5. sjednica Općinskog vijeća, 27. rujna 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)
 • 6. sjednica Općinskog vijeća, 10. listopada 2017. godine – ZAPISNIK (DOC)

Radna tijela Općinskog vijeća

Komisija za dodjelu javnih priznanja:

 • Jerko Roglićpredsjednik
 • Ivan Vrdoljakčlan
 • Jadranka Žilićčlan
 • Tomislav Vojnovićčlan
 • Marin Ivaniševićčlan

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru:

 • Joško Vojnović
 • Duje Bilanović
 • Slavko Petrina

Stožer za zaštitu i spašavanje:

R.br. Ime i prezime člana stožera Dužnost u stožeru Prebivalište
1. DAMIR IVANIŠEVIĆ
Načelnik Jesenice, Poljička cesta Suhi Potok 1
2. SANJA LULIĆ Zamjenica načelnika Split, Šižgorićeva 10
3. TONČI DINČIĆ Član Gata, Čišla bb
4. PAVAO TOMIĆ Član Dugi Rat, Trg k. Tomislava 7
5. MATKO KOVAČEVIĆ Član Omiš, Put starih Duća 20
6. TONĆI MIMICA Član Omiš, Četvrt Ribnjak 3
7. Dr. med. DANIJEL ŠTAMBUK Član Split, Dinka Šimunovića 23

Mandatno povjerenstvo:

 • dr. Marin Ivanišević – predsjednik
 • Tomislav Vojnović – član
 • Romeo Tomaš – član

Povjerenstvo za izbor i imenovanje:

 • Frane Pleić – predsjednik
 • Mirjana Škobalj – član
 • Marija Tomaš – član

Odbor za Statut i Poslovnik:

 • Bernardin Petrić – predsjednik
 • Ivan Voloder – član
 • Marin Ivanišević, dr. – član

Socijalno vijeće:

 • Romeo Tomaš
 • Branimir Lažeta
 • Ante Banović
 • Frane Marčić
 • Mirjana Škobalj
 • Ivan Roso
 • Ružica Baraban

Odbor za rješavanje problematike dječjeg vrtića Dugi Rat:

 • Lovre Bilić
 • Ružica Baraban
 • Matilda Vuković
 • Biljana Brkan

Odbor za granice Općine Dugi Rat:

 • Tomislav Vojnović – predsjednik
 • Domagoj Vuković – član
 • Romeo Tomaš –  član

Odbor  za „Vodoopskrbu visoke zone“:

 • Jurica Ivanišević – predsjednik
 • Jasminka Panković – član
 • Tomislav Vojnović – član

Upravno vijeće dječjeg vrtića Dugi Rat:

 • Srećko Zelić
 • Dijana Ercegović
 • Jerolima Čulić

Predstavnici Općine Dugi Rat u raznim tijelima i društvima:

 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Drago Klarić
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Bernardin Petrić
 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Josip Čikotić
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Duje Vuković
 • Predstavnik u Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije:
  Domagoj Vuković

Pomjenjivi član stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije:

 • Bernardin Petrić

Obavijesti

Obavijest o polugodišnjim donacijama – Srećko Zelić (PDF)