Arhiva dana: 9 listopada, 2018

Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 610-01/18-01/01 URBROJ: 2155/02-02/1-18-01 Dugi Rat, 09. listopada 2018. Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine...