Mjesečna arhiva: listopad 2018

Ponovni oglas javne rasprave

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za komunalne poslove,komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša OGLAŠAVA PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8, dionica čvor TTTS – čvor Stara Podstrana – čvor Krilo...

Poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 610-01/18-01/01 URBROJ: 2155/02-02/1-18-01 Dugi Rat, 09. listopada 2018. Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine...