Mjesečna arhiva: rujan 2017

Poziv

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 610-01/17-01/01 URBROJ: 2155/02-04-17-1 Dugi Rat, 08. rujna 2017. Na temelju odredbi članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne...