izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

POZIV za podnošenje prijava za organizaciju „DUGORATSKOG LJETA 2016. GODINE
Općina Dugi Rat | Svibanj 2016.

Općina Dugi Rat, općinski načelnik Jerko Roglić, dipl. ing. objavljuje POZIV za podnošenje prijava za organizaciju „DUGORATSKOG LJETA 2016. GODINE“ I U Proračunu Općine Dugi Rat i Financijskom planu Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2016. godinu predviđena su sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta ... opširnije!

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,  objavljuje ... opširnije!

J A V N I P O Z I V
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat Broj izvršitelja: 25 Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci Opis poslova: radovi na zaštiti okoliša (ekologija) i zaštiti spomenika kulture (npr. ručno uklanjanje ... opširnije!

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DUGI RAT - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

1. SILVIJA BLIZNAC RADIĆ
2. IVANA BAVČEVIĆ
3. TOMISLAV JONIĆ
4. MLADEN VUŠKOVIĆ

a isto će se održati dana 28. travnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Na testiranje je potrebno donijeti važeću osobnu iskaznicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat istog dana u 14,00 sati kada će biti objavljen i raspored intervjua.

 

KLASA: 112-03/16-01/02                                                Povjerenstvo za provedbu natječaja
URBROJ: 2155/02-02-16-3
Dugi Rat, 19. travnja 2016.

JAVNI NATJEČAJ
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

KLASA: 112-03/16-01/04
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 05. travnja 2016.

            Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

- KOMUNALNO-PROMETNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:  
- srednja stručna sprema (IV. stupanj) tehničke struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije,   
- znanje rada na računalu,
- poznavanje engleskog jezika.         

Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu. 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (svjedožba o završnom ispitu),
- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani. 
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),

 

- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) - kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
-  dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za komunalno-prometnog redara/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

KOMUNALNO-PROMETNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 31/16 od 08.04.2016. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Opis poslova radnog mjesta
Komunalno-prometni redar obavlja sljedeće poslove:
- obavlja poslove u skladu s ovlastima sukladno Zakonu o komunalnom   gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom redu, obavlja nadzor i vodi postupke  kod remećenja komunalnog reda, obavlja poslove nadzora i pokretanja postupka temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, vodi upravni postupak i donosi rješenja u             predmetima vezanim za provedbu komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi izvršenje rješenja iz područja komunalnog reda, izdaje obvezni prekršajni nalog        prekršiteljima, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih i drugih prijava te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Obavlja nadzor i vodi postupke protiv prekršitelja općinske odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone, kontrolira korištenje javnih površina kao i obavljanje radova na nerazvrstanim općinskim cestama.
Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom, izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo odnosno izdaje obavezni prekršajni nalog sukladno zakonu, izrađuje izvješća i zapisnike, te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:
1. pisanog testiranja i
2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 10 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 5 točnih odgovora.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 20 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15 i to sljedeći članci: članak 1.-18.),   
- Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 10/10 i to sljedeći članci: članak 1.-17., članak 47.-63. i  članak 106.-114.),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i to sljedeći članci: članak 40.-46. i članak 96.-104.),
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13 i to sljedeći članci: članak 42.-60.),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15 i to sljedeći članci: članak 5., članak 84.-86. i članak 294.),
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“ br. 143/08).

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

KLASA:112-03/16-01/04                                                              Jedinstveni upravni odjel
URBROJ:2155/02-04-16-2                                                                            
Dugi Rat, 08. travnja 2016.

 

JAVNI NATJEČAJ
Općina Dugi Rat | Travanj 2016.

KLASA: 112-03/16-01/03
URBROJ: 2155/02-02-16-1
Dugi Rat, 05. travnja 2016.

            Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

- REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:  
- srednja stručna sprema (IV. stupanj) građevinske struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije,   
- znanje rada na računalu.     

Radno iskustvo u smislu članka 13. ZSN-a je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, i to ostvareno na poslovima odgovarajuće (u ovom natječaju tražene) stručne spreme i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu. 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (svjedožba o završnom ispitu),
- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, dostaviti dokaz pod a) i b):
a) elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pribavljen za vrijeme trajanja natječaja, kojeg HZMO izdaje na osobni zahtjev osiguranika na šalterima svojih područnih službi/ureda;
b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca koja sadrži podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, stručnu spremu i struku potrebnu za obavljanje tih poslova kao i vremensko razdoblje u kojem su poslovi obavljani. 
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslik),

 

- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik) - kandidati/kinje koji na vrijeme ne pribave navedeno uvjerenje, dužni su dostaviti preslik zahtjeva kojim su od nadležnog suda zatražili  njegovo izdavanje, dok će uvjerenje dostaviti naknadno,
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
-  dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za referenta-komunalnog redara/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Dugi Rat

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

 

povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 31/16 od 08.04.2016. godine.
Prijave na natječaj podnose se u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Opis poslova radnog mjesta
Referent – komunalni redar obavlja sljedeće poslove:
- obavlja poslove u skladu s ovlastima sukladno Zakonu o komunalnom   gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom redu, obavlja nadzor i vodi postupke  kod remećenja komunalnog reda, obavlja poslove nadzora i pokretanja postupka temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, vodi upravni postupak i donosi rješenja u             predmetima vezanim za provedbu komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi izvršenje rješenja iz područja komunalnog reda, izdaje obvezni prekršajni nalog        prekršiteljima, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih i drugih prijava te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Obavlja nadzor i vodi postupke protiv prekršitelja općinske odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone, kontrolira korištenje javnih površina kao i obavljanje radova na nerazvrstanim općinskim cestama te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika.

Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:
1. pisanog testiranja i
2. intervjua.

Prije početka pisanog testiranja od kandidata će se na uvid zatražiti odgovarajuća isprava (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon što se utvrdi identitet kandidata započinje se sa pisanim testiranjem.
Na pisanom testiranju nije dopušteno koristiti se literaturom ili bilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate, a mobitel je potrebno isključiti.
Pisani test sastoji se od ukupno 10 pitanja.
Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testu ostvariti najviše 10 bodova.
Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu, odnosno najmanje 5 točnih odgovora.

Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad.

Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti je 20 bodova.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za pisano testiranje
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15 i to sljedeći članci: članak 1.-18.)   
- Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 10/10 i to sljedeći članci: članak 1.-17., članak 47.-63. i  članak 106.-114.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i to sljedeći članci: članak 40.-46. i članak 96.-104.)
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ br. 153/13 i to sljedeći članci: članak 42.-60.)

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

KLASA: 112-03/16-01/03                                                          Jedinstveni upravni odjel
URBROJ: 2155/02-04-16-2                                                                           
Dugi Rat, 08. travnja 2016.

 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Općina Dugi Rat | Ožujak 2016.

Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) općinski načelnik Općine Dugi Rat raspisuje ... opširnije!

Obavijet
Općina Dugi Rat | Veljača 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Dugi Rat, 16. ožujka 2016. god.

O B A V I J E S T

Obavještavamo cijenjene poslovne partnere da smo 15. ožujka 2016. godine promijenili poslovnu banku, a time i broj računa.
Novi IBAN Općine Dugi Rat je HR15 2390 0011 8100 0000 7 i sve uplate u korist Općinskog proračuna ubuduće će se obavljati na navedeni račun.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. g.
Općina Dugi Rat | Veljača 2016.

- Obrasci financijskih izvjestaja 12-15 - xls

 

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Općina Dugi Rat | Veljača 2016.

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Srećko Zelić

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Boris Budimir

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika - Nikola Tomić

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika Milan Troglić

- Financijska izvješća i izvješća o radu nezavisnog vijećnika Ivana Rose

- GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - Općinske vijećnice Marije Vojnović Mekinić

 

POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2015. godinu
Općina Dugi Rat | Siječanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Komisija za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/16-01/01
URBROJ: 2155/02-02-16-01
Dugi Rat, 20. siječnja 2016.

            Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 3/06 – pročišćeni tekst), Komisija za dodjelu javnih priznanja upućuje

P  O  Z  I  V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2015. godinu

 

Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2015. godinu.

Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti.

Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:

 1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat,
 2. nagrada Općine Dugi Rat:
 3. a/   nagrada za životno djelo,
  b/   godišnja nagrada:

  • osobna nagrada,
  • skupna nagrada,
 4. plaketa  «Grb Općine Dugi Rat».

Počasnim građaninom Općine Dugi Rat mogu se proglasiti građani Republike Hrvatske i građani drugih država koji su posebno zaslužni za promicanje položaja i ugleda Općine Dugi Rat, demokratske tekovine, za nacionalno oslobođenje svojih naroda te za mir i napredak u svijetu.
Ako se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, Komisija uz svoj prijedlog Općinskom vijeću dostavit će i mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.

Nagrada Općine Dugi Rat dodjeljuje se kao:

 1. nagrada za životno djelo,
 2. godišnja nagrada i to:

a/ osobna nagrada,
b/ skupna nagrada.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u području gospodarstva, znanosti, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života općine Dugi Rat.

Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. (u daljnjem tekstu: kandidati) za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Općini, u jednom ili više područja gospodarskog ili društvenog života u prethodnoj godini.
Svake godine mogu se dodijeliti najviše: jedna nagrada za životno djelo,  tri osobne nagrade i dvije skupne nagrade.

Plaketa Općine Dugi Rat je odličje u znak priznanja koje se dodjeljuje za rad i djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Dugi Rat u zemlji i inozemstvu, te zaslužuje opće priznanje. Plaketa se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama iz članka 8. Odluke o javnim priznanjima Općine Dugi Rat, te gradovima i općinama, a može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima, ustanovama, organizacijama i udrugama.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga i životopis kandidata, te suglasnost u pismenom obliku predloženog kandidata. Podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i pismenu izjavu supredlagatelja kojom se podupire njegov prijedlog i koji udovoljava odredbama iz članka 16. uvodno cit. Odluke. Podnositelj prijedloga je dužan  točno naznačiti i temeljito opisati djelo, uradak, postignuće i sl., koje je kandidat u protekloj godini izradio odnosno postigao i zbog kojeg se kandidira za nagradu.                        

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:
Općina Dugi Rat, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta     133, s naznakom «za javna priznanja Općine», do zaključno 19. veljače 2016. godine.

Komisija za dodjelu javnih priznanja

 

POZIV
Općina Dugi Rat | Studeni 2015.

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu VIŠEG REFERENTA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, dana 26. studenog 2015. godine,  objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

 

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

1. RENATA ČULIĆ
2. MARINA VUKOVIĆ
3. MATEA BRAIČIĆ
4. STIPE KUVAČIĆ
5. MIRJANA GRABIĆ

a isto će se održati dana 03. prosinca 2015. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Protiv takve obavijesti nema se pravo podnošenja pravnog lijeka.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat istog dana u 13,00 sati kada će biti objavljen i raspored intervjua.

 

KLASA: 112-03/15-01/04 Povjerenstvo za provedbu natječaja
URBROJ: 2155/02-04-15-4

Dugi Rat, 26. studenog 2015.

ARHIVA 2015!