Dobrodošli.

www.dugirat.hr
Internet stranice Općine Dugi Rat.

Duće, Dugi Rat, Jesenice


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/19-01/163
URBROJ: 2155/02-02/1-19-1
Dugi Rat, 02. rujna 2019. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

O D L U K U

o financiranju troškova kombiniranog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Općine Dugi Rat u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova kombiniranog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Dugi Rat u školskoj/akademskoj godini 2019/2020. godini.

Članak 2.

Pod kombiniranim prijevozom redovitih učenika i studenata u smislu članka 1. ove Odluke podrazumijeva se korištenje prijevoza autobusom dvaju različitih prijevoznika kojim učenici svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu odnosno fakultet sredstvima redovitog putničkog javnog prijevoza.

Članak 3.

Općina Dugi Rat je ugovorila da će prijevozniku na relaciji Omiš – Split Dalmatinac Bus d.o.o. iz Omiša, Vrisovci 25, za obavljeni prijevoz sufinancirati troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Dugi Rat u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini stoga je istima omogućena kupovina mjesečnih pokaznih karata po povlaštenim cijenama.

Članak 4.

Redovitim učenicima srednjih škola i redovnim studentima kojima je škola odnosno fakultet udaljen više od 2 kilometra od najbliže autobusne iskrcajne/ukrcajne stanice prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o. imaju dodatno, pored kupovine mjesečne pokazne karte po povlaštenoj cijeni, i pravo na financiranje troška mjesečne pokazne javnog prijevoznika Promet d.o.o. za I. zonu (gradsku) u 100% iznosu.

Redovitim učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom sufinancira se odnosno financira mjesečna karta odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos (financijski niži iznos).

Isti uvjeti odnosno se i na redovne obvezne sate tjelesnog odgoja ukoliko se odvija na izdvojenoj lokaciji.

Članak 5.

Financiranje troškova prijevoza temeljem članka 4. ove Odluke ostvaruje učenik i student na temelju prava na povrat novčanih sredstava za kupljenu mjesečnu pokaznu kartu odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu, ukoliko je to najpovoljniji iznos (financijski niži iznos).

Članak 6.

Povrat novčanih sredstva omogućava se isplatom gotovinskih novčanih sredstava na blagajni Općine Dugi Rat do 15. u mjesecu za prethodni mjesec ponedjeljkom i četvrtkom u vremenskom periodu od 8-11 sati.

Uz zahtjev za povrat učenici i student dužni su priložiti sljedeće dokaze:

  • potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u školsku /akademsku godinu 2019/2020. – donosi se samo prvi puta na početku školske (akademske) godine,
  • osobnu iskaznicu na uvid ili uvjerenje o prebivalištu,
  • potvrdu škole o da učenik pohađa praktičnu nastavu, vježbe, stručnu praksu, redovni tjelesni odgoj, uz naznaku mjeseca za koji se izdaje potvrda za obavljanje praktične nastave, vježbi, stručnog odgoja, redovoni tjelesni odgoj, uz naznaku broja dana obavljanja praktične nastave, vježbi, stručne prakse, tjelesnog odgoja u tom mjesecu   – donosi se svaki mjesec
  • presliku kupljene mjesečne pokazne karte/markice I. zone prijevoznika Promet d.o.o. odnosno svih pojedinačnih iskorištenih karata u prethodnom mjesecu ukoliko iste predstavljaju najpovoljniji iznos – donosi se svaki mjesec.

Članak 7.

Učenik odnosno njegov zakonski zastupnik te student dužan je u roku od osam (8) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava (promjena prebivališta, promjena boravišta, promjena mjesta školovanja, prestanak školovanja i sl.) jer u protivnom Općina zadržava pravo potraživati povrat neosnovano isplaćenih novčanih sredstava.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jerko Roglić, dipl.ing.


Poštovani građani i građanke Općine Dugi Rat,

S obzirom da 08.08.2019.g. započinje obustava ukrcaja/iskrcaja putnika na području Općine Dugi Rat od strane Prometa d.o.o. – linije broj 60, ovim putem Vas obavještavamo da će Općina Dugi Rat nastaviti kao i dosada subvencionirati mjesečne pokazne karate učenika, studenata, umirovljenika i nezaposlenih i to putem prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o.

Kako je obustava prijevoza putnika nastupila u mjesecu kolovozu u kojem imače nije bilo mogućnosti kupovine subvencioniranih pokaznih karata, u ovom razdoblju “prilagodbe” dogovoreno je sa prijevoznikom Dalmatinac Bus d.o.o. sljedeće:

  • da će svim zaposlenima omogućiti kupovina mjesečne pokazne karte,
  • da će se svi građani koji su kupili pokazne karte za srpanj u prijevoznika Promet d.o.o. moći sa tim istim pokaznim kartama voziti besplatno u prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o. do 18.08.2019. do kada je rok za kupovinu pokaznih karata za kolovoz 2019. godine,
  • da od mjeseca rujna kreće razdoblje u kojem će Općina Dugi Rat sudjelovati u financiranju pokaznih karata za prijevoz učenika, studenata, umirovljenika i nezaposlenih i to putem prijevoznika Dalmatinac Bus d.o.o.

Cijene mjesečnih pokaznih karata neće porasti na štetu građana odnosno neće biti više od cijene mjesečnih pokaznih karata koje su građani dosada plaćali u Prometa.

O mogućnostima korištenja kombiniranog prijevoza učenika i studenata biti ćette obaviješteni do početka školske odnosno akademske godine.

OPĆINA DUGI RAT


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA  DUGI RAT
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/19-01/164
URBROJ: 2155/02-02/1-19-01
Dugi Rat, 19. lipnja 2019.

PREDMET:
– Ugovor s PROMET d.o.o.
– Priopćenje
–  daje se;

Poštovani,

S obzirom na informacije u medijima proteklih dana ovim putem dajem službeno priopćenje za zaista nezgodnu situaciju u kojoj su se prvenstveno našli građani naše općine.

Krajem prošle godine, na sastanak su primljeni predstavnici Prometa d.o.o. koji su nam prezentirali prijedlog Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu na desetogodišnje razdoblje. Također su predstavili i svoju metodologiju izračuna po kojoj su temeljem raspoloživih alata – prijeđeni kilometri došli do godišnjeg iznosa od 1.315.406,67 kn za 2019. godinu. Rečeno nam je da je to jedina raspoloživa metodologija te da kada uvedu ticketing da će taj iznos biti vjerojatno niži jer će tek onda imati točan pokazatelj na osnovu kojih će moći izmjeriti stvarne troškove prijevoza putnika na našem području. Odmah na sastanku upoznali smo predstavnike Prometa sa činjenicom da je Općina Dugi Rat sudjelovala dosada u subvenciji prijevoza učenika, studenata, umirovljenika i nezaposlenih sa 350.000,00 kn godišnje te da je ovo preveliki iznos za općinu koja nije vlasnik Prometa kao ostali potpisnici Društvenog ugovora. S tim u vezi napominjemo i da je Općina Dugi Rat potpisala Ugovor o prijevozu učenika, studenata, umirovljenika i nezaposlenih kojim se Promet d.o.o. obvezao da će na cjelokupnom području Općine Dugi Rat organizirati uslugu prijevoza građana od 01.01.2019. – 30.11.2019. godine.

Nakon održanog sastanka, obavijestili smo Promet d.o.o. i pismenim putem dopisom od 31. prosinca 2018. godine te s obzirom na iznos i ozbiljnost situacije zatražili da bilo kroz izmjenu Društvenog ugovora ili kroz nekakav drugačiji model iznađu način za sufinanciranje njihovih troškova koje u se konačnici ne tiču Općine Dugi Rat jer nije u obvezi sudjelovati u pokrivanju financijskog gubitka društva čiji je niti vlasnik niti suvlasnik.

Također su  predstavnici Prometa d.o.o. pozvani da javno na sjednici vijeća isto izlože vijećnicima. Predstavnici prometa d.o.o. su na 29. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 11. travnja 2019. godine prezentirali vijećnicima prijedlog navedenog Ugovora s potrebom financiranja u 2019. godini (godišnja nadoknada po ugovornom iznosu: 1.315.406,67 kn). Ukratko u prijedlogu ugovora istaknuto je da su društvenim ugovorom o usklađenju Promet d.o.o. , Gradovi: Split, Solin, Kaštela, Trogir, Omiš i Općine: Marina, Muć, Podstrana, Seget, Šolta, Šestanovac, primorski Dolac, Prgomet, Lećevica, Klis i Dugopolje, društvu povjerili isključivo pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu pozivajući se odredbe Uredbe (EZ) br. 1370/2007.

Na sjednici su također prezentirali i način izračuna sudjelovanja u financiranju svake jedinice lokalne samouprave. Konkretno, za Općinu Dugi Rat  izračun je napravljen na temelju izračuna za Urbano područje (Omiš – Trogir).  S obzirom da prema njihovom kazivanju, o čemu postoji i javno objavljena snimka sjednice, gubitak urbanog područja iznosi 9,5 mil kuna učešće Općine Dugi Rat u tom području je 14% što od tih 9,5 mil.kuna gubitka iznosi 1,3 mil.kuna odnosno novom simulacijom izračuna tj. obračunom kapaciteta solo vozila, a ne zglobnog vozila  taj iznos iznosi nešto manje od ranije planiranog odnosno: 1.254.760,21 kn.

Nakon toga, smo 28. svibnja 2019. godine zaprimili dopis Prometa d.o.o. u kojem su nam poslali pojašnjenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kojim su zatražili od Prometa da im do 14.06.2019. do 23:59:59 sati pošalju ili potpisani primjerak Ugovora sa Općinom Dugi Rat ili odluku glavne skupštine Društva da Promet d.o.o. više neće obavljati uslugu prijevoza putnika (ukrcaj i iskrcaj) na području Općine Dugi Rat. Taj nas je rok sve prilično iznenadio s obzirom da nam je na sjednici rečeno da ukoliko ugovor ne potpišemo do 15.11.2019. neće više obavljati prijevoz putnika na našem području.

Dana 14.06.2019. godine u jutarnjim satima, dakle na dan održavanja sjednice vijeća, u uredu općinskog načelnika na traženje općinskog načelnika održan je sastanak sa predsjednikom uprave prometa d.o.o. gdin Miroslav Delić. Gdin Delić nas je iznenadio činjenicom da se ne radi o financiranju gubitka Prometa, a što nam je jasno rečeno od strane predstavnika Prometa na sjednici vijeća, već da taj iznos predstavlja sufinanciranje Općine u visini razlike stvarne cijene prijevoza putnika sa našeg područja. Gdin Delić iako pozvan na sudjeluje na sjednici vijeća odbija poziv smatrajući da je s njihove strane sve napravljeno.

Dana 14.06.2019. godine Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 31. sjednici Općinskog vijeća uskratilo je suglasnost općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu s Promet d.o.o. Split. Vijećnici su odbili dati suglasnost na  ugovor i odbili povjerovati da je riječ o sufinanciranju razlike troškova prijevoza.

Stoga važno je za istaknuti, da je riječ o prijedlogu ugovoru za desetogodišnje razdoblje. Svim našim zamolbama da se trajanje Ugovora skrati odnosno da se iznos sufinanciranja smanji nije udovoljeno. Jednostavno je rečeno: Uzmi ili ostavi.

Ovakva situacija završila je nepovoljno za obje strane. Tražilo se od nas da potpišemo ugovor koji je vrlo teško moguće raskinuti i da šutke plaćamo mjesečne račune prema njihovim parametrima u kojoj je samo jedna strana odnosno Promet d.o.o. vodio računa o ovoj financijskoj stabilnosti, ali ne i stabilnosti ne samo Općine Dugi Rat već i drugih općina i gradova. Mnoge općine su potpisale sporazume, a da i same nemaju mogućnosti financiranja istih. Ne možemo si dopustiti ulazak u financijsku nesigurnost jer zapamtite Općina Dugi Rat se nalazi možda u najtežim vremenima od svog osnutka čega su vijećnici, a i ja kao općinski načelnik zaista svjesni. Kako sklopiti ugovor i povjeriti isključivo pravo obavljanja prijevoza putnika samo jednom prijevozniku ako na našem području tu istu uslugu obavljaju i drugi prijevoznici s odgovarajućim dozvolama? Pristati na nešto samo zato jer javni prijevoznik ne smije poslovati s gubitkom, zato jer njegov projekt mora biti održiv da bi dobio sredstva iz EU fondova? Što je dovelo do gubitaka jednog društva ne znamo, ali kao jedinica lokalne samouprave koja se nalazi na području koju pokriva linija 60 sudjelovati u financiranju nečega što nismo prouzročili nije nešto na što smo htjeli pristati.

Želimo da građani s našeg područja budu zadovoljni uslugom prijevoza putnika, da su cijene karata prihvatljive i realne, a ne nametnute od strane javnog prijevoznika kojeg nismo suvlasnici i na koje cijene zbog toga ne možemo ni utjecati. Postavlja se pitanje opravdanosti pa mogli bismo reći i zakonitosti postupanja od strane javnog prijevoznika koji se obvezao susjednim jedinicama lokalne samouprave pružati uslugu prijevoza, a neće vršiti za njih iskrcaj na području Općine Dugi Rat. Iznos od 1,3 mil kuna rekli su nam iz Prometa podnijeti će ostale jedinice s kojima imaju zaključen ugovor? Ovakav monopolistički način određivanja cijena i participiranja u gubitku društva nama je neprihvatljiv.

Ova Općina je borac, bori se za svoje građane, jer kada se nađe u situaciji da nema dovoljno vrtića ona ga stvori iz ničega samo da bi naša djeca imala mogućnost pohađanja vrtića, kada nam dva puta odbiju projekt izgradnje vatrogasnog doma jer smo „prerazvijena“ općina mi se borimo, pronađemo sredstva i gradimo vatrogasni dom. U zadnje dvije godine ova Općina utrošila je ukupno 7 mil kuna za vrtić, gradimo vatrogasni dom za koji u tekućoj godini trebamo osigurati 4 mil kuna (čija ukupna investicija iznosi 9 mil. kuna) i borimo se. Sve samo zato da našoj djeci bude sutra bolje.

2017. godine povećali smo naknade za novorođenu djecu, prošle godine sufinancirali smo radne bilježnice za svu djecu osnovnih škola sa područja Općine Dugi Rat, a evo ove godine planiramo sufinancirati produženi boravak djece u OŠ Jesenice sve kako bi roditeljima olakšali i zadržali naše stanovnike u Općini.

I sada zar da sve to padne u drugi plan jer nekome treba pokriti gubitak? Želja nam je da se ova situacija čim prije završi za prvenstveno dobrobit naših građana i da nas se ne izdvaja i stigmatizira jer jedino što želimo jeste najbolje za našu općinu!

Još jednom napominjem da je Općina Dugi Rat potpisala Ugovor o prijevozu učenika, studenata, umirovljenika i nezaposlenih kojim se Promet d.o.o. obvezao da će na cjelokupnom području Općine Dugi Rat organizirati uslugu prijevoza građana od 01.01.2019. – 30.11.2019. godine.

Dragi građani kao i uvijek biti ćemo uz Vas i iznaći način da ova nametnuta situacija ne završi nepovoljno po Vas.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.


Dugi Rat smjestio se na obali Jadranskog mora, na državnoj cesti Split – Dubrovnik (D8), 15 km jugoistočno od Splita, odnosno 5 km zapadno od Omiša.

Po popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Dugi Rat imala je 7.305 stanovnika, raspoređenih u 3 naselja:

  • Duće – 1.640
  • Dugi Rat – 3.507
  • Jesenice – 2.158

Najstarija naselja u Općini nalaze se na nadmorskoj visini od 200 do 250 m, podno planine Perun (južna kosa Mosora), i to Jesenice, Zeljovići, Krug i Duće. Danas su zavidno napuštena, jer se stanovništvo godinama spuštalo na obalu, pogotovo posljednjih trideset godina, zbog sve većeg razvitka turističkog prometa.

O starosti naselja podno planine govore i arheološki nalazi u špiljama Turskoj peći i Ponistricama, koje svjedoče o postojanju života na tomu području još od kamenoga doba. Trajnu naseljenost potvrđuju gradine i gomile iz kasnog brončanog i željeznog doba.

Stanovnici Poljica su gradine podizali na uzvisinama, jer su s njih mogli nadzirati okolna područja. Neke su gomile služile kao groblja, a neke kao granice ilirskih plemena.